Bé trai 22 tháng b ca quanh vùng kín khi lp hc

Bé trai b vt cng ca vòng quanh dng vt khi ang i hc ti mt c s mm non t thc trên a bàn x Tin Phong (Thng Tín). Gia ình t giáo viên bo hành.

Nghi vn bé trai b vt sc nhn ca vào vùng kín

ng Nguyn Xun Trng, Phó trng phòng GD-T huyn Thng Tín, cho bit s tm thi ình ch c s mm non xy ra s vic bé trai 22 tháng tui b ca vào quanh dng vt.

Nhng ngày qua, trên mng x hi xut hin thng tin bé M.C. (22 tháng tui) nghi b vt cng ca vòng quanh dng vt khi ang i hc ti mt c s mm non t thc trên a bàn x Tin Phong, huyn Thng Tín, Hà Ni

V vic nhn c nhiu s quan tm ca cng ng mng khi gia ình cháu C. t c giáo mm non t thc là ngi bo hành khin bé trai b t vùng kín, phi khu nhiu mi.

Chiu 14/9, trao i vi Zing.vn, anh Nguyn Vn M. (x Tin Phong, Thng Tín) b ca cháu C. cho bit vào sáng 12/9, ch h ca C. a cháu n c s mm non t thc gn nhà. n khong 15h, c giáo gi cho b m bé n lp thng báo v s vic.

“Lúc m cháu n c s mm non thì thy C. ang khóc ngi trên khn x có máu. Sau ó m cháu cùng em gái a bé C. n bnh vin Thng Tín. Ti y, bnh vin khu vt thng cho cháu. Lúc này, C. vn i tiu bình thng”, anh M. nói.

Trng mm non t thc ti x Tin Phong ni xy ra v vic. nh: Trn Anh.

Tuy nhiên t ti 12/9 n sáng 13/9, cháu C. khng i tiu c nên sáng 13/9, gia ình cho cháu lên bnh vin Vit c iu tr.

Cng theo anh M., ti 13/9, ch c s mm non t thc và c giáo trng cháu C. n gp gia ình và nhn trách nhim v s vic. Tuy nhiên, c giáo cng khng nh, ti thi im xy ra s vic, c ang cho các bé khác n và khng bit chuyn gì xy ra vi cháu C.

"Hin gia ình gi n trình báo lên c quan Cng an và yêu cu phía chính quyn quyt tm tìm ra bng c nguyên nhn gy nên vt thng ca cháu C.", anh M. nói.

ng Nguyn Xun Trng, Phó trng phòng giáo dc huyn Thng Tín. nh: Trn Anh.

Liên quan n v vic trên, ng Nguyn Xun Trng, Phó trng phòng giáo dc huyn Thng Tín, xác nhn có trng hp cháu bé b thng tích vùng kín sau khi i hc lp mm non v nhà. Theo ng, qua kim tra, v vic khng hoàn toàn úng nh nhng gì mng x hi chia s.

"Qua tng trình ca hai giáo viên chu trách nhim cháu C. ti c s mm non, chiu 12/9, sau khi n ba chiu xong cháu cháu M.C i v sinh bng b. Khi c cha kp mc thì cháu ng dy và vp ng vào ng chi bng nha khin b phn sinh dc b rách", ng Trng nói.

ng Trng cng cho bit hin ti, sc khe cháu C. dn hi phc và có th s c xut vin ngay. Ngoài ra, c s mm non xy ra v vic trên s b tm ình ch hot ng trong nhng ngày ti làm r nguyên nhn.

V vic xy ra ti x Tin Phong, huyn Thng Tín, Hà Ni. nh: Google Maps.

Trn Anh