Bnh vin Ch Ry nói gì v trng hp viêm ty cp t vong?

Bnh vin Ch Ry (TP.HCM) phn bác tt c nhng 'cáo buc' ca m bnh nhn trên mng x hi, khng nh khng tc trách, sai sót trong iu tr trng hp bnh nhn viêm ty cp t vong.

Trong hai ngày qua trên mng x hi lan truyn thng tin bnh nhn (BN) Nguyn Duy H. (20 tui, ng ng Nai) b viêm ty cp t vong do BV tc trách. Thng tin xut phát t facebook Lily HM - ngi c cho là m ca bnh nhn Hng.

Theo facebook Lily HM: Con trai bà nhp vào Bnh vin (BV) Ch Ry nhng ch c truyn chai nc bin 11.000 ng; khi bnh nng khng chuyn vin; bà óng tin nhiu nhng con khng c lc máu; BV xài máy thi c k; khng xài thuc M cho con trai bà và chm làm tóm tt bnh án, ch làm có mt trang A4…

Liên quan n vn trên, chiu 14.9, BV Ch Ry thng tin chi tit v trng hp bnh nhn này và khng nh BV khng sai bt c khu nào.

tp trung bác s u ngành, thit b hin i iu tr cho bnh nhn

Bác s Trm Minh Toàn, Khoa Cp cu, cho bit: Bnh nhn H. nhp cp cu lúc 0 gi 40 phút ngày 5.8 do BV a khoa ng Nai chuyn n vi chn oán viêm ty cp nng theo di hoi t. Bnh nhn vào vin trong tình trng tnh, mch huyt áp n nh nhng bng chng, au nhiu. Bnh nhn c làm mt s xét nghim chn oán ánh giá toàn din, truyn dch gim au.

Lúc 6 gi sáng cùng ngày, bnh nhn c chuyn lên Khoa Ni tiêu hóa. Tin s - bác s H Tn Phát, Trng khoa Ni tiêu hóa, xác nh bnh nhn viêm ty cp nng, nhn nh bnh din tin khó lng. Bác s iu tr gii thích rt k cho ngi nhà bnh nhn (dì rut và ba) ít nht hai ln. ng thi, BV tp trung ngun lc iu tr cho bnh nhn.

Lnh o BV Ch Ry khng nh tp trung nhn, vt lc cu bnh nhn và khng có sai sót trong iu tr - nh: NH: DUY TNH

n 12 gi ngày 6.8, bnh nhn c chuyn lên Khoa Hi sc cp cu (ICU). Bác s chuyên khoa 2 Phan Th Xun, Trng khoa ICU cho bit, bnh nhn vào ICU vi chn oán viêm ty cp quá nng. Do ó bnh nhn c th máy, lc máu liên tc, dùng kháng sinh, nui n dinh dng ng tnh mch. Bnh nhn c lc máu vi quy trình cht ch, có phiu theo di riêng. Khng có chuyn óng tin mà khng lc máu. Bnh nhn này lc máu liu cao, li khng có bo him y t nên chi phí 23 ngày iu tr là 660 triu ng.

“Trc ó m bnh nhn có nh xin chuyn qua BV FV, i vi BV thì bnh nhn xin i u cng c, BV sn sàng làm giy nhng sau ó m bnh nhn nói thi khng i. Bà có nói vi bác s kéo dài cho bnh nhn xin visa a bnh nhn qua M. Bà cng xin s in thoi hai bác s iu tr nhng hai bác s khng cho và nói có gì thì trao i qua email. Trong quá trình iu tr bà thng xuyên dm dúi tin cho bác s nhng bác s khng ly. Bà còn email mi bác s i n”, bác s Xun thng tin.

Bác s Xun khng nh: BV Ch Ry khng thiu thuc. Vic m bnh nhn nói ly thuc t M v iu tr nhng ti BV Ch Ry quy nh là khng th cm thuc ngoài vào BV c, phi có giy phép… V máy móc, khoa có by máy lc máu liên tc, bn máy lc máu t qung ch khng phi ba cái máy nh m bnh nhn nói. Máy BV s dng là th h mi và ICU nc ngoài s dng ch khng phi là máy "c k thi… Bo i" nh m bnh nhn vit.

Ngày 25.8, m bnh nhn xin tóm tt bnh án. Ngày 26.8, BV vit tóm tt và ngày 27.8 lnh o khoa duyt. Tuy nhiên, sáng 27.8, bnh nhn chy máu nên BV cha cp tóm tt bnh án mà tp trung lo cho bnh nhn vì bn tóm tt bnh án duyt là khi bnh nhn cha tr nng.

Sau ám tang, m bnh nhn quay li xin cp tóm tt bnh án, bnh vin cp. Tóm tt bnh án c vit theo mu và vit hai trang giy ch khng phi mt trang A4 nh m bnh nhn nói.

Bnh nhn quá nng, khng cu c

Tin s - bác s Lu Ngn Tm, Trng khoa Dinh dng, cng cho rng qua hi chn, bnh nhn H. b viêm ty cp nng, li tn thng thn cp, v niu, bng chng cng, theo di tng áp lc bng. Kt qu chp CT scanner bng theo di tình trng mt máu cp.

“Ti có nói ngay ti ging vi bác s iu tr là cho ngng nui n qua ng xng, tip tc truyn cht dinh dng vào tnh mch. Ti khng có nói bnh nhn tr v nh thng tin m bnh nhn ng khng chính xác”, bác s Tm nói.

Tin s - bác s oàn Tin M, Trng khoa Ngoi Gan mt ty, chia s thêm: Viêm ty cp có 3 th: Viêm ty phù n, viêm ty xut huyt và viêm ty hot t xut huyt (th nng). Bnh nhn H. mc th 3 và nng t ban u.

“V chuyên mn, viêm ty hoi t iu tr sau 3 tun khng n nh thì phi phu thut ct m hoi t, gim áp bng. BV tn dng nhn lc, tài lc, i vào ch cht tìm s sng. BV c ht sc mình nhng khng c”, bác s M khng nh.

Còn theo bác s Phm Thanh Vit, Trng phòng K hoch Tng hp, thì: Tt c các khu BV làm u úng, tt c các chuyên gia u ngành tp trung iu tr cho bnh nhn. Bnh nhn t vong là vic rt au bun, BV chia s vi gia ình. Tuy nhiên, nhng li l ca m bnh nhn là phn cm. Theo Lut khám, cha bnh, BV khng c t chi bnh nhn cp cu và lng tm cng khng cho phép t chi. Khi thc hin quá kh nng thì BV s chuyn bnh nhn i nhng vi bnh nhn này, BV có thuc dùng cho phác iu tr nh th gii. Tình trng nng là do din tin. Lúc nng mà chuyn i là rt nguy him.

Theo tin s - bác s H Tn Phát, Trng khoa Ni tiêu hóa, Bnh vin Ch Ry: Viêm ty cp có 3 nguyên nhn chính là do si mt, do bia ru và tng m máu (triglycerides).

Triu chng chính ca viêm ty cp là au bng, ói ma.

V iu tr, ch yu là cho bnh nhn nhn n ung ty ngh ngi, nui dng bng ng truyn tnh mch và theo di, hi sc h tr bnh nhn.

gim áp dng cho BN là t ng thng d dày dn lu dch ng ra ngoài, giúp làm gim au tuyn ty. Nu bnh din tin tt thì bnh nhn sau 5 ngày có th xut vin. Nhng nu bnh nhn b suy các c quan khác: suy thn, suy h hp, try tim mch… thì tiên lng t vong rt cao, lên n 90%.

Duy Tính