B t quan liêu bnh nhn t vong, Bnh vin Ch Ry nói gì?

Bnh vin Ch Ry hp báo phn pháo t cáo ca ngi nhà bnh nhn v trng hp chm tr iu tr khin ngi này t vong.

Ti cuc trao i vi báo chí tra 14/9, i din Bnh vin Ch Ry phn bác tt c các cáo buc ca m bnh nhn trên mng x hi.

Quay li tìm hiu v vic, chúng ti c bit ch nhn tài khon L.M có tên là T.H. Theo ngi này, N.D.H. (19 tui) n Bnh vin a khoa ng Nai khám. Ti y H. c chn oán viêm ty cp nên c chuyn n Bnh vin Ch Ry.

Theo nh tài khon vit, Bnh vin Ch Ry cp cu cho bnh nhn viêm ty cp bng cách truyn nc bin; sau khi dch bng cao hn mt mi bt u hút dch.

Tài khon m t anh H c chuyn n Khoa Hi sc cp cu trong trng thái ngng th và cho rng trang thit ca bnh vin c k, bnh vin khng cho xài thuc M và chm làm tóm tt bnh án, tóm tt bnh án ch có vài trang A4.

Bnh vin: " tn tình cu cha bng phác iu tr hin i nht"

BS Trm Minh Toàn, Khoa cp cu, cho bit bnh nhn H. nhp vin cp cu lúc 0h40 ngày 5/8 t Bnh vin a khoa ng Nai vi chn oán viêm ty cp nng. Bnh nhn vào vin trong tình trng tnh, mch huyt áp n nh nhng bng chng, au nhiu. Bnh nhn c truyn dch gim au.

Sau khi c chuyn lên Khoa ni tiêu hóa, bác s H Tn Phát, Trng khoa Ni Tiêu hóa, xác nh bnh nhn viêm ty cp nng, din tin khó lng. Bác s cng khng nh gii thích rt r cho ngi nhà bnh nhn (dì rut và bà) ít nht hai ln. Ngày 6/8, bnh nhn c chuyn n Khoa Hi sc cp cu (ICU).

i din ban lnh o BV Ch Ry trong bui gp g báo chí.

BS CKII Phan Th Xun, Trng Khoa ICU cho bit bnh nhn vào ICU trong tình trng viêm ty cp quá nng. Lúc này, bnh nhn th máy liên tc bng chng khng th nui n y qua ng thng d dày, phi dinh dng hoàn toàn qua ng tnh mch, lc máu thng xuyên. Ngày 17/8, chp scan bng bnh nhn cho thy m ty hoi t nng, mc Balthazar E, CTSI 10.

Bác s cng khng nh khng có chuyn óng tin mà khng c lc máu. Ngi này khng có bo him y t và liu máu cao nên chi phí lc máu trong 23 ngày iu tr là hn 660 triu ng.

Bác s Xun cung cp thêm sau khi m bnh nhn xin i chuyn vin, bnh vin cng ng cho i. Nhng m bnh nhn li nói khng i na vì ch th tc xin visa a bnh nhn qua M. Bà cng xin s in thoi, hn gp riêng.

BS Xun khng nh BV Ch Ry khng thiu thuc và cng c quy nh là khng th ly thuc t nc ngoài vào bnh vin nu khng có giy phép. Bnh vin hin có 8 máy lc máu liên tc và 4 máy lc máu t qung th h mi ch khng phi ch có 3 cái “t thi Bo i…” nh m bnh nhn nói.

Ngày 27/8, bnh nhn mt máu cp và m ty hoi t toàn b. Theo i din bnh vin, sau khi gii thích vi gia ình v tình trng lúc này ca bnh nhn, gia ình ng phu thut. Vì tình trng bnh nhn tr nng, nên bnh vin khng a tóm tt h s bnh án cho m bnh nhn mà tp trung cp cu.

Tr li báo chí v vic mng x hi ng tin v trng hp này, BS oàn Tin M, trng Khoa Gan mt ty, cho bit nhóm bác s phu thut viên và hi sc có gii thích bnh nhn tình trng rt nng, khó qua khi gia ình bit cng nh tiên lng.

Khi c hi v vic t chi a bnh nhn iu tr ti M, bác s CKII Phm Thanh Vit, Trng phòng K hoch Tng hp Bnh vin Ch Ry, cho bit bnh vin có phác iu tr và trang thit b hin i.

Theo lut, bnh vin cng khng c phép nhn thuc t nc ngoài nu khng có quyt nh. Hn na, tình trng ca bnh nhn nguy c t vong rt cao.

Tình trng bnh nhn quá nng, khng th qua khi

Theo bác s Lu Ngn Tm, Trng khoa Dinh dng, tình trng bnh nhn lúc thm khám là viêm ty cp nng. “Ti có nói ngay ti ging là ngng cho n bng ng thng và tip tc truyn dinh dng bng tnh mch. Ti khng nói tr bnh nhn v nhng ngi nhà li ng trên Facebook”, bác s Tm nói.

“Viêm ty cp có 3 th: viêm ty phù n, viêm ty xut huyt và viêm ty hot t xut huyt (th nng). Bnh nhn H. mc th 3 và nng ngay t u. Bnh vin tn dng ht tt c nhn lc, tài lc i vào ch cht tìm s sng, c ht mình nhng khng c”, Bác s oàn Tin M, Trng khoa Ngoi gan mt ty, khng nh.

i din bnh vin cng chia s theo Lut khám cha bnh, bnh vin khng c t chi cp cu cho bnh nhn, khi quá kh nng thì s chuyn bnh nhn i. Nhng i vi trng hp này, bnh vin có y thuc iu tr theo phác trên th gii.

Khi phóng viên trao i vi ch tài khon L.M. thng tin a ra t i din Bnh vin Ch Ry, ngi này khng nh nhng iu chia s trên tài khon Facebook hoàn toàn là s tht và có bng chng.

Ngoài ra, ngi này cng khng nh, bnh nhn H. n Bnh vin Ch Ry trong trng thái hoàn toàn tnh táo và khng có thng báo gì v vic nguy c t vong ca bnh nhn H. sau khi chuyn n Ch Ry.

Bích Hu