Camera ghi li din bin v cp ngn hàng táo tn Tin Giang

Camera an ninh trong phòng giao dch ca 1 ngn hàng ti Tin Giang ghi nhn chi tit v cp nghi bng súng din ra chiu 13/9 ti y.

Liên quan n v truy nóng k nghi dùng súng cp ngn hàng Tin Giang nh Báo in t ANT thng tin, hin nhiu phòng nghip v ca Cng an tnh Tin Giang ang phi hp cùng cc Cnh sát hình s - B Cng an phía Nam iu tra, truy bt i tng gy án. áng nói toán b din bin v cp c camera an ninh ca ngn hàng ghi nhn li.

Theo hình nh trích xut t camera ninh ca hin trng v cp là phòng giao dch ca 1 ngn hàng TMCP chi nhánh Tin Giang, nm trên quc l 1, on qua p Tn Phong, x Tn L Ty, huyn Chu Thành thì v cp xy ra lúc 14h23 chiu 13/9. Lúc này trong ngn hàng có nhn viên ang làm vic, 1 khách giao dch ti quy và có 1 nam bo v.

Mt thanh niên t bên ngoài i vào. Theo hình nh camera thì, nam thanh niên này i m rng vành, eo khu trang che kín mt, mc qun ty, áo khoác, mang giày th thao và có eo 1 ba l trc ngc.

Khi va vào ca, nam thanh niên rút hung khí theo hình nh ghi nhn là súng ngn và y nhn viên bo v vào trong.

Thanh niên này vt v phía nhn viên ngn hàng 1 bch màu hng yêu cu b tin vào và khi ó khng quên lic tc cha súng v bo v, là ngi àn ng duy nht có mt trong ngn hàng.

N nhn viên giao dch b uy hip phi b tin vào chic bch hng giao cho k cp hn b vào ba l. Nhng k cp tip tc uy hip, buc nhn viên ngn hàng ly thêm các cc tin khác hn b vào ba l.

Cp tin thành cng, i tng bình thn m ca ra ngoài, b chy, lên xe gn máy và tu thoát v hng Long An.

Sau ó thì các nhn viên ngn hàng mi túa ra truy h và bo v tip cn nhn chung báo ng. Nhn viên cng lin gi in trình báo c quan Cng an.

c bit, din bin v cp táo tn nói trên din ra chng gn 2 phút. Ngun thng tin cho bit, s tin b ly i khong gn 1 t ng.

Duy Kiên