Cát Phng phn pháo tin 'o din' chuyn tình Kiu Minh Tun - An Nguy

Mi y, trên mng x hi xut hin tin n ngh s Cát Phng là ngi ng sau 'git dy' chuyn tình ca Kiu Minh Tun và An Nguy.

Trong cuc trò chuyn mi y vi VietNamNet, cp i din viên chính ca "Chú i, ng ly m con" Kiu Minh Tun - An Nguy khng nh ang yêu nhau. Sau khi thng tin này c chia s rng ri, d lun cho rng cp i cng khai tình cm ch là chiêu trò qung bá cho b phim sp ra mt.

Kiu Minh Tun và An Nguy khng nh ang yêu nhau.

V phía Cát Phng c t ra khá bình thn trc s vic này. Mi y, n ngh s ng ti hình nh y rng r, vui ti ca mình, kèm theo ó là check in ti à Nng. Tuy nhiên, ngay sau ó c xóa b hình nh này.

Cát Phng chia s hình nh rng r ca mình khi i du lch ti à Nng cách y ít gi.

Chính vì nhng chia s ca Cát Phng mà khán gi li càng thêm tin vào tin n va xut hin trên mng x hi, t n ngh s là ngi ng sau dàn dng chuyn tình Kiu Minh Tun - An Nguy, vì có góp vn sn xut b phim "Chú i, ng ly m con".

Khi c mt ngi hm m hi v tin n này, Cát Phng nhanh chóng ph nhn: "Thng tin này là sai hoàn toàn nhé các bn. Phim này Cát ti khng hùn hp gì và ti càng khng bit gì v chuyn phng vn. Ti ch cho ngày cho báo phng vn Kiu Minh Tun và An Nguy thi. Chm ht".

Cát Phng phn pháo tin n cho rng c ng sau "o din" chuyn tình Kiu Minh Tun - An Nguy.

Khi c ngh s Lê Bình ng viên và hi v v vic ca Kiu Minh Tun, n ngh s né tránh tr li và ngh àn anh nên hi thng Kiu Minh Tun.

Cát Phng né tránh tr li v vic ca Kiu Minh Tun khi c ngh s Lê Bình hi.

Mi y, trên mng x hi xut hin hình nh Kiu Minh Tun và Cát Phng áp chuyn bay n à Nng. Ch nhn ca bc nh này còn tit l va xung sn bay, Cát Phng lin i mua nc cho Kiu Minh Tun.

Hình nh c cho là ca Kiu Minh Tun và Cát Phng ti sn bay à Nng vào chiu nay.

Trc ó, tr li mt trang báo Cát Phng cho bit c cùng Kiu Minh Tun s i à Nng vào ngày 14/9 ngh ngi và gii ta strees.

Tuy nhiên mt ngi thn thit vi cp i cho bit, h i theo lch din nhn t trc.

Lu Hng