ngh khai tr ng vi cu Ch tch à Nng Trn Vn Minh

UBKT Trung ng cho rng vi phm ca ng Trn Vn Minh là rt nghiêm trng, nh hng xu n uy tín ca cp y, chính quyn TP à Nng, gy bc xúc trong x hi.

Ngày 10-12/9, y ban Kim tra Trung ng (UBKT Trung ng) hp k 29. ng Trn Cm Tú, Bí th Trung ng ng, Ch nhim UBKT Trung ng ch trì k hp. Ti k hp này, UBKT Trung ng xem xét, thi hành k lut t chc ng và ng viên vi phm.

Vi phm ca ng Trn Vn Minh rt nghiêm trng

Theo UBKT Trung ng, trong thi gian gi cng v Phó Bí th Thành y, Bí th Ban cán s ng, Ch tch UBND TP à Nng, ng Trn Vn Minh vi phm nguyên tc tp trung dn ch và các quy nh v phòng, chng tham nhng, lng phí; vi phm các quy nh v qun l t ai, v qun l, s dng tài sn cng, gy tht thoát, lng phí ln ngn sách nhà nc.

ng Trn Vn Minh. nh: CTV.

Vi phm ca ng Trn Vn Minh (nguyên y viên Trung ng ng, nguyên Phó trng ban T chc Trung ng, b ình ch sinh hot ng) là rt nghiêm trng, nh hng xu n uy tín ca cp y, chính quyn TP à Nng, gy bc xúc trong x hi. UBKT Trung ng ngh B Chính tr, Ban Chp hành Trung ng xem xét, thi hành k lut khai tr ra khi ng i vi ng Trn Vn Minh.

ng Nguyn Xun Lut làm nh hng xu n Vietcombank

Trong thi gian gi chc v Bí th ng y, Giám c Ngn hàng thng mi c phn Ngoi thng Vit Nam (Vietcombank) Chi nhánh Hà Ni, ng Lut thiu trách nhim, vi phm các quy nh trong vic phê duyt cp tín dng và cho doanh nghip vay vn, dn n n xu vi s tin ln.

Vi phm ca ng Nguyn Xun Lut (Phó trng Ban Giám sát Tp oàn tài chính, y ban Giám sát tài chính Quc gia) là nghiêm trng, nh hng xu n uy tín ca t chc ng và Ngn hàng Vietcombank. Cn c các quy nh ca ng v x l k lut ng viên vi phm, UBKT Trung ng quyt nh thi hành k lut bng hình thc cách chc tt c các chc v trong ng i vi ng Nguyn Xun Lut.

Xem xét, thi hành k lut i tá H Xun Vng

Trong thi gian gi chc v y viên UBKT ng y Qun oàn 4, B Quc phòng, ng Vng vi phm nghiêm trng v phm cht o c, li sng và vi phm quy nh ca Ban Chp hành Trung ng v nhng iu ng viên khng c làm, nh hng xu n uy tín ca t chc ng và cá nhn ng chí. Cn c các quy nh ca ng v x l k lut ng viên vi phm, UBKT Trung ng quyt nh thi hành k lut bng hình thc cách chc tt c các chc v trong ng i vi ng Vng.

ng Trn Cm Tú, Bí th Trung ng ng, Ch nhim UBKT Trung ng ch trì k hp th 29.

Ngoài mt s cá nhn trên, trong k hp th 29 ca UBKT Trung ng cng xem xét, thi hành k lut Ban Thng v ng y Tng cc Hu cn - K thut, B Cng an (Tng cc IV) và cá nhn liên quan v các vi phm c kt lun ti k hp 28. Cn c các quy nh ca ng v x l k lut t chc ng và ng viên vi phm, UBKT Trung ng quyt nh:

- Thi hành k lut bng hình thc cnh cáo i vi ng chí trung tng Bùi Xun Sn, nguyên y viên Ban Thng v ng y, nguyên Phó Tng cc trng Tng cc IV.

- ngh Ban Thng v ng y Cng an Trung ng thi hành k lut theo thm quyn i vi Ban Thng v ng y Tng cc IV nhim k 2015-2020.

Ngoài ra xem xét, thi hành k lut Ban Thng v Thành y Trà Vinh, tnh Trà Vinh và các cá nhn liên quan v các vi phm c kt lun ti k hp 28. Cn c các quy nh ca ng v x l k lut t chc ng và ng viên vi phm, UBKT Trung ng quyt nh:

- Thi hành k lut bng hình thc cách chc Phó Bí th và y viên Ban Thng v Thành y các nhim k 2010-2015, 2015-2020 i vi ng Dip Vn Thnh, Phó Bí th Thành y, Ch tch UBND TP; cnh cáo i vi ng Trn Trng Sn, y viên Ban Thng v Thành y, Phó Ch tch UBND TP; cnh cáo i vi ng Phm Vn Tám, nguyên Phó Bí th Thành y, nguyên Ch tch UBND TP Trà Vinh.

- Yêu cu Ban Thng v Tnh y Trà Vinh thi hành k lut theo thm quyn i vi Ban Thng v Thành y Trà Vinh các nhim k 2010-2015, 2015-2020.

Cng trong k hp th 29, UBKT Trung ng xem xét kt qu kim im ca B K hoch và u t, B Tài chính, Vn phòng Chính ph, B Cng an và UBND tnh Bình Dng v trách nhim liên quan n các vi phm xy ra i vi D án Tng Cng ty Vin thng Mobifone mua 95% c phn ca Cng ty c phn nghe nhìn Toàn cu (AVG)

Ngoài ra còn xem xét kt qu kim tra vic thc hin nhim v kim tra, giám sát và thi hành k lut ng i vi Ban Thng v Tnh y và UBKT Tnh y Bình Dng; kt qu giám sát i vi Thng trc Tnh y Thái Nguyên, Ban Thng v Tnh y Bình Thun, Ban Thng v ng y Hc vin Qun y và mt s cá nhn.

Nhóm phóng viên