Gii m camera trên iPhone Xs 2018

Vi hàng lot các thut toán, phm mm tiên tin, camera ca b ba iPhone 2018 nói chung và iPhone Xs nói riêng có th mang li nhng thc phim tuyt vi.

Video trình din các tính nng n tng trên camera iPhone Xs.

Vào êm 12/09 va qua, b ba iPhone mi: iPhone Xs, iPhone Xr và iPhone Xs Max ln lt c “trình làng”. Ngay sau ó, Apple tung ngay ra lot video qung cáo giúp qung bá chúng ti các fan hm m trên toàn th gii.

Giá bán ca iPhone Xs thp hn so vi iPhone X.

c bit, trong s nhng video này, khng th k ti video v kh nng quay video 4K, video chuyn ng chm và Time Lapse ca iPhone Xs. Ni dung trong video cho thy r Apple bin chic iPhone XS tr thành camera chuyên nghip khi quay video 4K vi nhiu “thí nghim” khác nhau.

Camera trên iPhone Xs có cng ngh tiên tin nht.

Có th nói, cht lng hình nh trên c ba mu iPhone nm nay rt n tng. V thng s, iPhone Xs có camera sau kép 12MP, khu rng f/1.8, tính nng n nh hình nh quang hc, t ng ly nét liên tc, chp nh khi quay video và zoom quang 2x. Nh vy, chúng th hin xut sc hn c nhng thit b Android cao cp khác.

An Nhiên