Hà Ni lên k hoch ng phó siêu bo Mangkhut

UBND TP Hà Ni có cng in khn gi n các c quan chc nng, yêu cu t chc ng phó vi siêu bo.

Ngày 14/9, UBND TP Hà Ni có cng in khn yêu cu các cp, ngành, n v trên a bàn theo di cht ch din bin ca siêu bo Mangkhut và tình hình ma, l.

T chc thng trc 24/24 gi, kim tra các trng im xung yu, các cng trình xy dng, h p, cng trình thy li và chun b y lc lng, trang thit b ch ng vi ma bo.

C quan khí tng quc gia d báo hng di chuyn ca siêu bo Mangkhut. nh: NCHMF.

Ch ng t chc s tán dn nhng vùng ven sng, vùng trng thp có kh nng ngp úng, vùng có nguy c st l t. Ch ng d tr lng thc, thuc men, hàng hóa, vt t thit yu h tr i sng ca ngi dn khi s c thiên tai xy ra.

UBND TP Hà Ni cng yêu cu Cng ty Thoát nc Hà Ni kim tra, rà soát cng trình tiêu khu vc ni thành, gii ta các vt cn làm ách tc, cn tr dòng chy m bo thng thoáng. Trin khai các bin pháp tiêu thoát nc, chng úng ngp khu vc ni thành và x l kp thi tiêu thoát nc ti các im úng ngp cc b.

Trng hp ngp lt, phi m bo cung cp nc sch cho ngi dn. Trin khai phng án m bo v sinh mi trng trc, trong và sau bo, ma, l, lt.

Các s, ngành phi lên phng án và chun b sn lc lng, vt t, thit b… ng phó vi bo, l. m bo cuc sng cho ngi dn, tránh thit hi v tài sn, hoa màu…

D báo ngày 14/9 v ng i ca siêu bo Mangkhut

Bo Mangkhut s nh hng trc tip n vnh Bc B trong khong ngày 16-17/9 và t lin nc ta t 17-18/9, sc gió mnh cp 14-15, git cp 17.

Theo Trung tm D báo Khí tng thy vn Quc gia, vào 13h ngày 14/9, v trí tm bo cách o Luzon (Philippines) khong 360 km v phía ng. Sc gió mnh nht vùng gn tm bo mnh cp 17 (200-220 km/h), git trên cp 17.

D báo, siêu bo Mangkhut tip tc di chuyn theo hng Ty Ty Bc, mi gi i c khong 25 km. n 13h ngày 15/9, tm bo khong 18,5 V Bc, 119,7 Kinh ng, trên vùng bin phía Ty Bc o Luzon.

n 13h ngày 16/9, tm bo trên khu vc bc Bin ng, cách bán o Li Chu (Trung Quc) khong 340 km v phía ng, sc gió mnh nht vùng gn tm bo mnh cp 13-14, git cp 17. n tra 17/9, bo vào khu vc biên gii Vit-Trung, sc gió mnh nht cp 10-11, git cp 14.

Siêu bo Mangkhut nh hng trc tip n các tnh ng bng Bc B trong ó có Th Hà Ni. T chiu 16/9, khu vc ng bng Bc B có ma, ma va sau tng lên ma to n rt to. Lng ma ph bin 200-400 mm, có ni trên 400 mm.

Thng Quang