Hai thanh niên trm túi xách ca n i tá cng an

C hai tha nhn trm cp tài sn ly tin mua ma túy.

Ngày 14/9, Cng an TP Bc Liêu (Bc Liêu) khi t b can, bt tm giam Quách Thanh Sang (21 tui) và Trng Ng Thanh Qun (25 tui, cùng ng phng 2, TP Bc Liêu) v hành vi Trm cp tài sn. Nn nhn v trm là mt n i tá ang cng tác ti Cng an tnh Bc Liêu.

Chiu ngày 10/9, i tá V.T.B. dng xe máy phng 1 (TP Bc Liêu) vào tim mua . Qun và Sang thy ngi ph n khng nên mt trong hai tên trm chic túi xách ca bà B. ri b trn.

Qun (trái) và Sang b khi t. nh cng an cung cp.

Bà B. sau ó báo Cng an TP Bc Liêu và nói rng chic túi có cha in thoi di ng cùng khong mt triu ng, 2 th ATM, nhiu giy t tùy thn.

Trinh sát bt c hai nghi can vào tra 11/9. C hai tha nhn trm cp tài sn ly tin mua ma túy.

Cnh sát thu hi c giy t tùy thn và th ATM ca n i tá.

Phng 1 (màu ) Bc Liêu. nh: Google Maps.

Vit Tng