Hành trình n quán qun Siêu mu quc t 2018 ca chn dài Kh Trang

Ngi mu nóng bng Kh Trang là i din Vit Nam u tiên giành ngi v quán qun cuc thi Siêu mu quc t 2018 va c t chc Thái Lan.

Mi y, i din n t Vit Nam - chn dài Kh Trang xut sc vt qua 29 ngi mu khác n t nhiu nc trên th gii giành ngi v quán qun cuc thi Siêu mu quc t 2018 ti Thái Lan.

Ngi p 26 tui ln u tiên c xng tên ngi v cao nht sau 3 ln d thi quc t. Vi chiu cao vt tri, gng mt ta sáng, t nhng vòng th thách Kh Trang c ánh giá là mt trong nhng ng viên sáng giá ca cuc thi nm nay. C cng ghi im nh kh nng giao tip tt bng ting Anh và ting Hoa.

Dng Nguyn Kh Trang, tên tht là Dng Th Hà Giang sinh nm 1992. Kh Trang ghi du n bng vic t nhiu thành tích cao các cuc thi ngi mu, nhan sc nh: Hoa khi du lch Hà Ni 2012, khi 1 Hoa khi th thao Vit Nam 2012, gii Vàng cuc thi Siêu mu Vit Nam 2015. C còn là thành viên ca d án ào to, hun luyn các ng viên có tim nng d thi các cuc thi nhan sc quc t - Ngi sao danh vng.

Nm 2016, Kh Trang i din quc gia tham gia Hoa hu Siêu quc gia và nhn gii ph Trang phc dn tc p nht và Top 25 chung cuc. Nm 2017, c t thêm danh hiu M nhn quyn r nht chu do chuyên trang sc p Global Beauties bình chn.

Kh Trang cao 1m77 vi s o 3 vòng: 85 – 59 – 88 (cm). Kh Trang ghi im bi hình tng quyn r, gi cm.

Tri qua 1 tun d thi trong khun kh cuc thi, siêu mu Kh Trang cùng các thí sinh tri qua các hot ng, các th thách catwalk, chp nh. Vi format mi c xy dng theo dng truyn hình thc t, cuc thi chm im thí sinh da trên các th thách c t ra và các vòng ng x, phng vn vi ban giám kho.

Nói v cuc thi Siêu mu quc t 2018, Kh Trang chia s: “So vi các thí sinh ti thy mình cng có nhng u im nht nh, chiu cao cng tng i so vi các bn. Nhng các bn u là nhng ngi mu chuyên nghip và là nhng gng mt quen thuc vi các sàn din quc t".

Siêu mu quc t là cuc thi tìm kim ngi mu vi mc ích tng cng s phát trin ca thi trang và vn hóa. Cuc thi ln u c thành lp t nm 2011, tin thn là cuc thi Siêu mu chu Thái Bình Dng (Supermodel of Asia Pacific). y là thành tích cao nht ca i din gii mu Vit Nam ti sn chi này. Ngi mu Ngc Oanh tng ot gii ba ti Supermodel Intertional 2012, Kim Dung vào top 15 và Anh Th top 4 trong cuc thi hi nm 2011...

Linh Lan