iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR: Tên ca b ba iPhone mi ra mt gy tò mò vi tín qu táo khuyt

Ngi dùng dch tên ca b 3 iPhone mi ra mt rng sáng nay 13.9 gm: iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR mt cách hài hc và có phn khó hiu trên trang báo quc t và mng x hi.

Nhng ngi dùng mng x hi Facebook ti Vit Nam din gii tên gi b ba iPhone ra ting Vit và ùa vui rng Apple hn rt "quan tm ti th trng Vit Nam".

Tên gi b ba c din gii ra ting Vit.

Trang VentureBeat bình lun: "Max và R u là nhng cái tên Apple cha bao gi dùng t cho sn phm, và tht khó phát m cho c 2. Ngoài vic ch R ng ngay trc ch S trong bng ch cái, nó thc s chng có ngha gì c".

Nhng chic in thoi mi ra này trng tht tuyt nhng iPhone XS Max là mt caíi tên t nht c Apple t cho sn phm này trong th k này.

Mt s ngi oán ch "R" trong XR có ngha là "regular" (bình thng) phn bit còn "s" trong XS là "super" (cao cp), hoc "revelation" (s tit l).

iPhone XS là bn nng cp cu hình nhng khng thay i v thit k ca iPhone X, do ó nó có hu t "s" nh cách t truyn thng ca Apple.

Hy quên iPhone Tennis i. Apple s cng b phiên bn iPhone s dng bút và t tên là iPhone PenS.

Apple gi iPhone XS là Ten s, phát m gn nh "tennis" (qun vt). Trên Twitter, nhiu thành viên ch giu rng iPhone XS Max nghe nh iPhone Tennis Match (mt trn u qun vt).

Bên cnh ó, ngi dùng có xu hng nói X là "ex" thay vì "ten" nh Apple, nên Xs c c là excess (vt mc), cng vi Max (ti a, cc i), to ra ngha "k cc" cho iPhone Xs Max.

Minh Hng