Nng cp ln nht ca camera trên iPhone Xs/Xs Max là tính nng Smart HDR

Tính nng Smart HDR chính là linh hn trong h thng camera trên iPhone XS và iPhone XS Max giúp to ra nhng bc nh lung linh hn và tr gn nh bng khng.

So vi iPhone X nm ngoái, phn cng camera ca iPhone XS và XS Max gn nh khng có khác bit nhng nng cp ln nht s to nên s khác bit áng k ó là kh nng chp nh in toán, vi tính nng mi có tên gi Smart HDR.

Ngay khi ng dng camera c m lên, chic in thoi s chp liên tip ly 4 khung hình chính, cùng các khung hình ph vi các sáng khác nhau và mt khung hình vi thi gian phi sáng dài dành cho các chi tit b ti. Khi bm nút chp, hình nh ó vn d c ghi li và c vi x l AI chn ra các phn tt nht ca 4 bc nh và kt hp chúng li. Nh vy tr gn nh bng khng mà vn có bc nh p.

Apple gi y là Smart HDR bi nu ch chp HDR thng thng, nh cui ch c gp t 3 tm nh vi 3 sáng khác nhau. Google tng có cng ngh tng t nhng Apple thay i i chút. H ch chn ra nhng phn tt nht ca mi khung hình làm nên bc nh cui cùng, cách làm ca Google là ly toàn b các khung hình, k c nhng khung hình b thiu sáng, và kt hp chúng li vi nhau. Hiu qu thc t ca cng ngh này nh th nào có l chúng ta cn có máy tri nghim trc tip.

Theo Petapixel

Minh Hu