Ngày tàn au n ca bà trùm trm t lng ly mt vùng

Thc t các v v n tín dng en xy ra gn y cho thy th phm u là nhng ph n 'chn yu, tay mm'. Các i tng thng nh nhàng, khéo léo và bit cách to các v bc hoàn ho d dàng la o, huy ng c hàng chc, hàng trm t ng.

Bà trùm c bit v n 120 t, chng t t

Ngày 5/8, bà Hoàng Th Khanh (57 tui, Yên Phong, Bc Ninh), là ngi chuyên ng ra vay n li ca các h dn trên a bàn, tuyên b v n khin ngi dn x Tam a nh “ngi trên ng la” bi toàn b tin dành dm, cht bóp c i mang cho bà Khanh vay có nguy c mt trng.

Khng ch th, nhiu gia ình còn cm c nhà ca ly tin cho bà Khanh vay li nên nguy c mt nhà ca là s tht hin hu i vi nhiu h dn x này.

Giy bà Khanh xác nhn vay n 3 t ng.

Ngày 21/8, bà Khanh làm n gi Cng an huyn Yên Phong t cáo bà Trn Th Bích (38 tui, trú cùng x) vay ca bà 120 t nhng khng tr, dn n vic bà Khanh b v n. V phía bà Bích, khi làm vic vi c quan cng an, bà khng nh ch vay ca bà Khanh 17 t ng.

Cùng ngày, do khng chu ni sc ép ca d lun, chng bà Khanh là ng Trn Vn Trng ung thuc dit c t t.

N cán b huyn v n 50 t

Cui nm 2017, C quan Cnh sát iu tra Cng an tnh Sn La tin hành bt tm giam bà ào Th Quy - K toán khi oàn th kiêm k toán Trung tm Bi dng Chính tr huyn Sp Cp - làm r vic bà này huy ng s tin ln ca mt s cán b, cng chc và nhn dn trên a bàn hai huyn Sng M và Sp Cp khng có kh nng thanh toán.

Vay n s tin lên n hàng chc t ng khng có kh nng chi tr, nhiu ch n v n b bt (nh minh ha).

Bc u, bà Quy khai nhn trong khong thi gian t tháng 12/2016 n cui nm 2017 vay ca 18 ngi vi tng s tin 55 t 800 triu ng.

Hai n i gia x Ngh v n trm t

Bà Trn Th Oanh, ch tim vàng Kim Oanh v n gn 100 t ng.

u nm 2017, ngi dn th x Ca Lò, huyn Nghi Lc, TP. Vinh (Ngh An) và mt s huyn tnh Hà Tnh rt hoang mang, ng ngi khng yên khi nghe thng tin “hai i gia ph bin” b v n. Theo tìm hiu c bit, danh tính “hai i gia” là bà Trn Th Oanh (SN 1974, x Nghi Hp, huyn Nghi Lc và bà Trn Th Xun (SN 1976, th x Ca Lò, em rut bà Oanh).

Theo các nn nhn, to c lòng tin ca ngi dn, trong các ln giao dch vay mn trc y ch em Oanh, Xun thanh toán tin gc và li rt sòng phng.

Bà Trn Th Xun vay hàng chc t ng ca ngi dn cho ngi khác vay li n tin chênh lch.

Vi v bc là “i gia” kinh doanh vàng bc có ting ti “ph bin”, tng làm tín dng en hàng chc nm nay nên bà Oanh, Xun to nim tin trong lòng ngi dn a phng huy ng s tin c trm t ng ri tuyên b v n, b trn.

N i gia Ngh An v n hàng chc t

Là n i gia có ting, nhng nm trc, nh tài kinh doanh bun bán mà doanh nghip Hùng Tho ni ting giàu có khp vùng Con Cung, Ngh An. Và ri, v chng Hùng Tho bt u lao vào tín dng en và ánh bc bng hình thc “m” l ...

Cng an huyn Con Cung c lnh khám xét ni ca bà Tho.

Bc u, bà Tho huy ng tin ca ngi dn vi li sut cao hn li sut ngn hàng và c bit trong giao kèo gia bà và ngi dn thì khách hàng có th n ly tin bt c lúc nào. Dn dn, bà Tho còn huy ng vàng và ngoi t vi mc li khá hp dn.

Theo thng kê cha y ca Cng an huyn Con Cung, s tin bà này huy ng la o chim ot lên n 36 t ng, 80 cy vàng, 10.000USD,...

V v n 50 t ca "bà trùm" Nam nh

Cui nm 2015, hàng lot tiu thng ti ch Rng, TP.Nam nh ng ngi trên ng la khi m con bà ng Th Sim và ng Th Huyn, trú M Hng, M Lc, Nam nh vay hàng chc t ng ca ngi dn ri bng chc... mt tích.

Mt trong nhng ngi nhà ca bà Sim b niêm phong.

Theo phn ánh ca ngi dn, bà Sim và ngi con li dng mi quan h bn bè thn quen làm n vi nhau hàng chc nm nay vi các tiu thng nên vay c hàng chc t ng. Bng nhiu l do nh mn tin làm n, bun bán, lúc mua t, mua nhà, lúc chy vic cho con, bà Sim vay ngi dn t vài trm triu ng n vài t ng. Thm chí ngi thn trong gia ình cng tin tng cho vay.

Bà trùm tín dng en v n hàng trm t

Sáng 14/7/2016, TAND TP. Hà Ni tuyên pht b cáo Nguyn Th Du (SN 1963, phng Hà Cu, qun Hà ng) mc án chung thn v ti Lm dng tín nhim chim ot tài sn.

Theo cáo trng, trong thi gian kinh doanh “tín dng en”, bà Du vay ca nhiu ngi vi tng s tin gn 140 t ng và 31 cy vàng SJC vi li sut t 2-3%/ tháng. Sau ó, b cáo cho nhiu ngi khác vay li hng li sut 9-15%/tháng.

i tng Nguyn Th Du

Tháng 9/2011, mc dù mt hoàn toàn kh nng thanh toán n, nhng i tng tip tc vay ca ngi dn hn 5,6 t ng vi li sut 6-9%/tháng chi tr li cho các khon vay trc ó và chi dùng cho gia ình.

Trong hn 2 nm thc hin hành vi phm ti, bà Du lun nói vi các b hi rng bn thn “rót vn” vào bt ng sn to nim tin và li kéo khách hàng.

Bà trùm i tin gy v v n gn trm t Lng Sn

Ngi b v n là bà V Th Bích Phng (47 tui, TP. Lng Sn, tnh Lng Sn). Bà Phng trn khi ni c trú vì khng có kh nng thanh toán s tin n cho các ch hàng.

Ngi nhà ca bà Phng.

Trc y, bà Phng làm ngh i tin ti ch Lng Vài (Trung Quc), ng thi là ch cho vay theo ngày và chuyn tin thanh toán hàng hóa tiu ngch qua biên gii. Li dng tín nhim ca các ch hàng Trung Quc và Vit Nam, bà Phng vay, tr li theo ngày vi s lng ln.

n nm 2013, s tin các ch n khai báo b bà Phng vay là trên 60 t ng.

Bà trùm “tín dng en” gy v v n chn ng Lng Sn

Hàng trm nn nhn bàng hoàng khi bit thng tin v chng Trung – Liên b trn.

Ngày 25/7/2013, Cng an TP Lng Sn bt 2 i tng Nguyn Vn Trung (SN 1967), v là T Bích Liên (SN 1973) b bt gi.

Hai v chng Trung - Liên b hàng chc nn nhn vit n t cáo v hành vi chim ot 289 t ng di hình thc huy ng vn vi li sut cao ri b trn.

Hnh Nguyên (Tng hp)