Ng Cn Ngn thiu khí cht trên thm New York Fashion Week

Các set ca 'Ngy Anh Lc' Ng Cn Ngn ti New York Fashion Week nhn c nhiu li khen. Tuy nhiên thn thái ca n din viên có phn lép v so vi các ngi p khác.

Ti New York Fashion Week, Ng Cn Ngn xut hin vi vai trò khách mi trong show din ca Calvin Klein. N din viên chn chic váy en có phn nhún eo khéo khoe vòng hai thn gn. C phi thêm ph kin là hoa tai và ng h màu xanh ngc bích. Ng Cn Ngn vn trung thành vi li trang im n gin.

Vi b trang phc n gin và thanh lch, Ng Cn Ngn nhn c nhiu li khen. T mt din viên ph m nht, c vt sáng tr thành gng mt c chú ca màn nh Hoa ng sau khi óng chính trong b phim truyn hình Diên Hi cng lc. Tuy nhiên ngi p sm vng vào nhng n ào khi b truyn thng Trung Quc ch trích là chnh che, thái ngi sao.

Trong show din ca Michael Kors, Ng Cn Ngn chn set theo phong cách c in vi áo chm bi trng ct n khá iu à và chn váy en. C phi túi xách cùng tng màu khin set thêm hài hòa.

Ng Cn Ngn c ánh giá là có gng mt m cht thi trang cao cp. Tuy nhiên truyn thng Trung Quc cho rng ti New York Fashion Week, c t ra thiu thn thái, m nht gia dàn sao Hoa ng, nht là Dng Mch.

Trong êm din ca Marc Jacobs, Ng Cn Ngn ghi im vi set n tng hn. C din nguyên set ca nhà mt Marc Jacobs gm áo da và qun ng rng, mang thêm túi eo màu hng ni bt.

Hình nh Ng Cn Ngn chp ti s kin. N din viên khng c ánh giá cao v to dáng, dù din trang phc bt mt.

Trong êm din ca Naersiling, Ng Cn Ngn tip tc chn trang phc tng en gm áo ren c cao phi cùng ym nhung và tht lng bn to. C buc tóc cao và gi nguyên li trang im nh nhàng. B trang phc tn dáng nhng c b chê là nhàm chán khi liên tc chn tng en trong c 4 s kin.

Yên Chi