Nhiu trn u kch tính ti gii bóng bàn Cúp Hi Nhà báo Vit Nam

Vic tng c s lng n v, s vn ng viên to nên nhiu trn u hp dn ti gii bóng bàn Cúp Hi Nhà báo Vit Nam.

Ngày 14/9, gii bóng bàn Cúp Hi Nhà báo Vit Nam bc sang ngày thi u th 2 ti nhà thi u Trnh Hoài c (Hà Ni) vi các ni dung n nam lnh o, i nam lnh o, ng i nam, ng i n….

Gii nm nay có s tham gia ca 213 vn ng viên ca 42 c quan báo chí và các cp Hi Nhà báo trong c nc, tng 5 n v và 49 vn ng viên so vi nm 2017.

Phó Ch tch Thng trc Hi Nhà báo Vit Nam H Quang Li - Trng ban T chc gii cng tham gia thi u ni dung n nam lnh o và i nam n.

Gii bóng bàn Cúp Hi Nhà báo khng ch là dp các hi viên thi u, c xát, rèn luyn sc khe mà còn là ni th hin tinh thn oàn kt, giao lu, hc hi ca nhng ngi làm báo trong c nc.

Nhà báo Ng Vit Anh, Tng biên tp báo in t Tri thc trc tuyn - Zing.vn, tham gia hai ni dung chính là n nam lnh o và i nam lnh o.

Nhà báo Sn Nam, ng kim v ch n nam và i nam n cho bit cht lng các vn ng viên tham d nm nay cao hn nm ngoái nên các trn u din ra khó khn hn nhng cng kch tính hn.

Nhà báo Lê Mnh Cng (phi) tuy tp luyn bóng bàn hn 10 nm nhng do mi cng tác ài truyn hình Vit Nam nên y là ln u tiên tham d gii.

Tr, nhanh nhn và kinh nghim chi bóng bàn nhiu nm giúp Cng d dàng chin thng vi t s 3-1 và a i VTV vào vòng 1/8.

Nm nay, bên cnh 14 gii chính thc, ban t chc còn trao thêm gii hoa khi, gii phong cách và vn ng viên cao tui nht. Nhà báo Hng Giang n t VTV lun thu hút lng ngi c v ng o mi khi ch thi u.

Gii bóng bàn Cúp Hi Nhà báo Vit Nam s tip tc din ra ti nhà thi u Trnh Hoài c n ht ngày 16/9.

Hn 200 nhà báo tranh tài ti gii bóng bàn Hi nhà báo Vit Nam 2018

So vi nm ngoái, gii nm nay m rng v quy m, s lng VV và khu t chc nhn c s h tr sát sao t phía Liên oàn bóng bàn Vit Nam.

Vit Hùng