Poppy là nguyên nhn ca trn ánh nhau gia Nicki Minaj và Cardi B

Mi y, n ca s tr Poppy lên ting tha nhn c mi chính là ngi ném chic giày vào ngi Nicki Minaj ch khng phi là Cardi B. C hi hn vì gy nên v u này.

Ti New York Fashion Week vào tun trc, hai n rapper ni ting là Nicki Minaj và Cardi B bt ng lao vào ánh nhau ngay gia s kin thi trang din ra khin nhiu ngi ngc nhiên. Cardi B thm chí b thng ngay trên trán.

Hai ngi sao bt ng to ting trên thm khi ang ng gia ám ng. Cardi B thm chí ci giày ném vào Nicki Minaj. Nguyên nhn gy x xát c cho là bt ngun t phía Nicki Minaj. B Nicki Minaj gim vào váy, Cardi B lp tc ni gin và c cho là tháo giày ném vào àn ch.

Nhiu ngun tin cho rng Cardi B xem Nicki Minaj là k thù trong showbiz. Hai ngi nhiu ln i co, u khu trên mng x hi. Ngay sau khi s vic xy ra, truyn thng vào cuc và có nhiu cuc phng vn xung quanh hai n ngh s tìm hiu nguyên nhn cuc u .

Cuc u gia Cardi B và Nicki Minaj n ào trên truyn thng vào cui tun qua.

Tuy nhiên, mi y theo t Radio, thc t khng có bng chng c th nào cho thy Cardi B chính là ngi ném chic giày cao gót ó. Thm chí, ngi ném chic giày và chm ngòi cho cuc chin ó chính là n ca s tr Poppy.

Poppy ích thn tha nhn vic này trong bui phng vn vi t Radio. Sau khi t ngt b hi v cuc chin xy ra ti s kin thi trang New York rng liu c theo phe ca ai, ging ca Time Is Up im lng mt lát và bt ng lên ting xin li.

N ca s 23 tui tha nhn c mi là ngi ném chic giày ó ch khng phi Cardi B. C nàng nghn ngào gii thích: "Ti nh gi li xin li v v vic trên Twitter, nhng vì có quá nhiu áp lc nên ti quyt nh trn tránh".

N ca s tr Poppy mi chính là ngi ném chic giày vào ngi ca Nicki Minaj.

Tuy nhiên, n ca s tóc bch kim khng th giu gim c li này khi hình nh c ném chic giày b phóng viên t TMZ chng kin. Ngay sau khi Poppy phn trn v s vic, c bt khóc. C ngh khng cp n s vic này na và chuyn sang cu hi khác.

Poppy cng gi li xin li cng khai gi ti Cardi B, Nicki Minaj và TMZ trên Twitter. S vic v tình này nh hng nghiêm trng n vic phát hành album phòng thu th 2 ca n ca s tr cng nh danh ting và mi quan h gia hai n rapper ình ám.

Linh Lan