Qung Ninh c d báo là tm im siêu bo Mangkhut b

Bt u t ngày mai, th By, các c quan liên quan phi trc thng xuyên. Ti mt s a bàn trng im, bí th, ch tch khng th vng mt.

300 khách du lch t nguyn li o C T, hn 350 lng bè c gia c, m bo an toàn. Ngoài ra, có phng án di di dn n ni cao ráo, an toàn…

ylà nhng hng trin khai mà Qung Ninh s thc hin ngay sau khi Hi ngh trc tuyn toàn quc ngày 14-9 v ng phó vi siêu bo Mangkhut d kin s b vào t lin ngày 17-9 ti.

Qung Ninh c d báo chu nh hng trc tip ca siêu bo - nh minh ha

Theo d báo, Qung Ninh là mt trong nhng a phng chu nh hng trc tip ca siêu bo Mangkhut. Vì vy cng tác tp trung ch o ang c y nhanh.

y là cn bo rt mnh, có ng i n nh và tc di chuyn nhanh. Chính vì vy, UBND tnh Qung Ninh yêu cu 14 huyn, th x, thành ph khn trng có các bin pháp ch ng ng phó vi bo Mangkhut, sn sàng kêu gi tàu bè, di di dn khu vc ven bin và ni có nguy c st l cao.

Bt u t ngày mai, th By, các c quan liên quan phi trc thng xuyên. Ti mt s a bàn trng im, bí th, ch tch khng th vng mt.

“Quan im phát huy lc lng ti ch nh qun i, cng an, thanh niên xung phong, dn qun t v vn là quan trng. Tnh quyt tm khng xy ra thit hi v ngi, gim thit hi ti a v tài sn”, Phó ch tch thng trc UBND tnh ng Huy Hu nói.

ng Hu cng yêu cu các a phng thc hin cao im vic chun b các phng án sn sàng chng bo trong 2 ngày cui tun.

Trc mt, lnh cm bin s c thc hin vi các tuyn o, các h dn sinh sng lng bè và di dn nhng khu vc bi thi, ven sng, sui, nhng ni có nguy c st l cao dt khoát thc hin trc 17 gi ngày 16-9.

c bit, mt s a bàn trng im có ê xung yu nh th x Qung Yên, huyn Tiên Yên có các phng án m bo an toàn cho mùa màng và di dn khi cn thit. Hn 300 du khách du lch trong ó có hai khách nc ngoài tình nguyn li o C T, chính quyn a phng cng ngh các ch nhà ngh, khách sn m bo cung cp lng thc, thc phm và có phng án m bo tuyt i cho du khách lu trú trên o.

Theo ng V Vn Kinh, Ch tch UBND thành ph Móng Cái, thành ph trin khai theo tinh thn y là cn bo siêu mnh vi nhng ri ro ln. n thi im này có hn 1.000 tàu thuyn khai thác thy sn c kêu gi v b; 400 bè hot ng trên sng biên gii cn c vào tình hình thc t s cho dng hot ng. Hn 350 lng bè c gia c, m bo an toàn.

Chính quyn cng có phng án di di ngi dn có th b nh hng nng n ni cao ráo, nhà vn hóa, trng hc, doanh tri qun i hoc các nhà kiên c gn nht.

C HIN