Thêm mt ngi b bt trong v nng im thi THPT Hòa Bình

Ngi va b C quan An ninh iu tra B Cng an bt tm giam do liên quan v nng im thi THPT Hòa Bình là trng phòng kho thí và kim nh cht lng giáo dc.

Ngày 14/9, C quan An ninh iu tra B Cng an ra quyt nh khi t, bt tm giam 4 tháng và lnh khám xét ch , ni làm vic i vi ng Nguyn Quang Vinh (Trng phòng Kho thí và kim nh cht lng giáo dc thuc S Giáo dc và ào to tnh Hòa Bình) v ti Lm dng chc v, quyn hn trong khi thi hành cng v quy nh ti iu 356 B lut Hình s.

Bin pháp t tng c C quan An ninh iu tra B Cng an thc hin khi iu tra v án chnh sa im thi xy ra ti k thi THPT Quc gia nm 2018 tnh Hòa Bình.

im cao bt thng

Cùng vi Hà Giang và Sn La, Hòa Bình là a phng có im thi THPT bt thng. Theo thng kê, s thí sinh ca tnh này t im Toán t 9 tr lên là 27 em, chim 4,7% c nc. T l này cao gp 10 ln nm 2017 vi t l 0,46%.

ng Nguyn Quang Vinh, Trng phòng Kho thí và kim nh cht lng giáo dc thuc S Giáo dc và ào to Hòa Bình. nh: B Cng an.

Nu xét im thi theo khi chính nm 2018 (A00, A01, B00, C00, C03, D01), trong 324 thí sinh c nc c tng im 27, Hà Giang có 67, Sn La 26, Hòa Bình là 22 em.

t hp C03 (Toán, Ng vn, Lch s), c nc có 10 thí sinh c 27 im tr lên, riêng Hòa Bình có 2 thí sinh.

Ngày 23/7, thng tin t B GD&T cho bit rút toàn b phiu tr li trc nghim gc các bài thi t t 8 im tr lên rà soát. Kt qu cho thy 100% bài thi trùng khp kt qu chm thi do Hi ng thi S GD&T Hòa Bình cng b hm 11/7.

Ti 2/8, ng Mai Vn Trinh - Cc trng Cc Qun l Cht lng, B GD&T - cho bit qua iu tra, bc u c quan cng an xác nhn có s can thip vào phiu tr li trc nghim ca thí sinh Hòa Bình làm tng im s.

Còn ng Nguyn c Lng - Phó giám c S GD&T Hòa Bình - nói trong quá trình rà soát, S phát hin mt s vn cn báo cáo Trng ban ch o thi ca tnh, B GD&T và Cng an tnh Hòa Bình. Toàn b t chm trc nghim gm 5 ngi c triu tp làm r du hiu tiêu cc.

Sau khi khng nh k thi THPT din ra nghiêm túc, S GD&T Hòa Bình tha nhn im thi có bt thng. nh: Nguyn Sng.

Vì sao B Cng an th l v án?

Vào cuc iu tra, ngày 3/8, Cng an tnh Hòa Bình khi t v án hình s Li dng chc v, quyn hn trong thi hành cng v xy ra ti k thi tt nghip THPT quc gia 2018 Hi ng thi tnh Hòa Bình. V án sau ó c chuyn h s n C quan An ninh iu tra B Cng an.

i tá Phm Hng Tuyn, Giám c cng an tnh Hòa Bình cho bit vic iu tra s do B Cng an ch trì, Cng an Hòa Bình tham gia phi hp trong.

Phi chng có vn gì ó t nh a phng khin B Cng an phi th l v án? Tr li cu hi ca Zing.vn ngi ng u Cng an tnh Hòa Bình nói: “ u làm mà nhanh nht, hiu qu nht thì mình tính. Khng có vn gì c. Cái ó làm sao kt hp nhanh nht, hiu qu nht”.

Mnh Tun (trái) và Nguyn Khc Tun. nh: B Cng an.

Chiu 3/8, C quan An ninh iu tra B Cng an tip nhn v án và ra quyt nh khi t b can, bt tm giam 2 ngi liên quan n k thi THPT quc gia 2018 ti tnh Hòa Bình.

Hai b can b khi t, bt tm giam v hành vi Li dng chc v, quyn hn trong khi thi hành cng v quy nh ti iu 356 B lut hình s gm: Mnh Tun (39 tui, Phó hiu trng Ph thng Dn tc ni trú THCS và THPT huyn Lc Thy, tnh Hòa Bình) và Nguyn Khc Tun (37 tui, chuyên viên Phòng Kho thí và Qun l Cht lng giáo dc ca S GD&T tnh Hòa Bình).

Phó giám c S GD&T Hòa Bình tr li báo chí v bt thng im thi

Phó giám c S GD&T Hòa Bình Nguyn c Lng cho bit cng an ang iu tra liên quan vn chm thi Hòa Bình.

Hoàng Lam - Bá Chiêm