Thêm mt ngi Hàn Quc nghi nhim MERS sau khi i công tác Qatar

Thêm mt ngi Hàn Quc nghi nhim MERS sau khi i cng tác Qatar

Cn cnh ca phu thut thành công cho bnh nhân u tim him gp

Cn cnh ca phu thut thành cng cho bnh nhn u tim him gp

Nng mi giá 600.000 ng, thiu n có nguy c mù mt

Quên làm iu này nh k, ngi àn ông Hà Ni t ngt ngng th

Quên làm iu này nh k, ngi àn ng Hà Ni t ngt ngng th

V v con t vong, chng nguy kch  à Nng: Bnh nhân ã hi tnh

V v con t vong, chng nguy kch à Nng: Bnh nhn hi tnh

V 7 nn nhân t vong ti êm nhc: Các nn nhân ã s dng nhng loi ma túy gì?

V 7 nn nhn t vong ti êm nhc: Các nn nhn s dng nhng loi ma túy gì?

V l hi h Tây: 3 ngi hi phc, 2 bnh nhân còn hôn mê

V l hi h Ty: 3 ngi hi phc, 2 bnh nhn còn hn mê

Cu sng hai ng dân b chn thng s não  o Trng Sa

Cu sng hai ng dn b chn thng s no o Trng Sa

Cp cu hai ng dân b nn ti Trng Sa

Cp cu hai ng dn b nn ti Trng Sa

à Nng: 2 du khách t vong và 1 ngi hôn mê sâu nghi do ng c thc phm

à Nng: 2 du khách t vong và 1 ngi hn mê su nghi do ng c thc phm

V và con t vong, chng nguy kch nghi ng c thc phm

V và con t vong, chng nguy kch nghi ng c thc phm

à Nng: Hai m con t vong, b nguy kch nghi ng c thc phm

à Nng: Hai m con t vong, b nguy kch nghi ng c thc phm

T ý dùng thuc nam iu tr ung th vú, n bnh nhân nhp vin nguy kch

T dùng thuc nam iu tr ung th vú, n bnh nhn nhp vin nguy kch

V 't' BV gây khó d khin BN t vong: BS c ngi nhà BN 'nh' nói gì?

V 't' BV gy khó d khin BN t vong: BS c ngi nhà BN 'nh' nói gì?

'Xin i M iu tr, BV gây khó d khin BN t vong': Bnh vin phn bác!

'Xin i M iu tr, BV gy khó d khin BN t vong': Bnh vin phn bác!

C già ht lit chân nh phu thut não

C già ht lit chn nh phu thut no

'Ngi gác cng' ngành y và nhng ca hi sinh c bit

Mâu thun cá nhân, nam thanh niên tr tui b âm thu tim

Mu thun cá nhn, nam thanh niên tr tui b m thu tim

Bác s hin máu cu bnh nhân trong ca cp cu

Bác s hin máu cu bnh nhn trong ca cp cu

Git mình nhng ca nhp vin vì tr mn không úng cách, ai có mn không c có ngày hi hn y!

Git mình nhng ca nhp vin vì tr mn khng úng cách, ai có mn khng c có ngày hi hn y!

N bnh nhân sc nhim khun nng do khun E.coli

N bnh nhn sc nhim khun nng do khun E.coli

Ch coi thng y bng, khó tiêu kéo dài... mà không khám bnh

Ch coi thng y bng, khó tiêu kéo dài... mà khng khám bnh

Cu sng bé trai chy máu u thân não '2 ln bnh vin tr v'

Cu sng bé trai chy máu u thn no '2 ln bnh vin tr v'

Không gii thích rõ ràng cho bnh nhân, mt Trng khoa b cnh cáo

Khng gii thích r ràng cho bnh nhn, mt Trng khoa b cnh cáo

Bnh nhân t vong, bác s trng khoa b cnh cáo, ình ch chuyên môn

Bnh nhn t vong, bác s trng khoa b cnh cáo, ình ch chuyên mn

Cu kp thi mt nn nhân b v tim do tai nn giao thông

Cu kp thi mt nn nhn b v tim do tai nn giao thng

Cu sng bnh nhân b v tim

Cu sng bnh nhn b v tim

Hi chng 'trái tim p nhanh' ca ngi àn ông

Hi chng 'trái tim p nhanh' ca ngi àn ng

Bác s bt báo ng , cu sng m con sn ph sc phn v do ong t

Bác s bt báo ng , cu sng m con sn ph sc phn v do ong t

B dao âm xuyên c vì tai nn hy hu khi làm tht gà

B dao m xuyên c vì tai nn hy hu khi làm tht gà

Cu sng mt bnh nhân b t khí qun

Cu sng mt bnh nhn b t khí qun

Phu thut khi u ty sng him gp, cu ngi àn ông thoát khi bi lit toàn thân

Phu thut khi u ty sng him gp, cu ngi àn ng thoát khi bi lit toàn thn

Chm dt co git do chn thng s não nh phu thut

Chm dt co git do chn thng s no nh phu thut

Gia Lai tng cng phòng chng bnh lao

Gia Lai tng cng phòng chng bnh lao