Tr v nhà sau 26 nm c cng nhn lit s

Sau 26 nm c cng nhn lit s, ng Trnh Thanh Bình (62 tui, quê ti th trn Hng Khê, huyn Hng Khê, Hà Tnh) bt ng tr v trong s ng ngàng và vui mng ca ngi thn, chính quyn a phng.

ng Trnh Thanh Bình và v sau 30 nm xa cách - nh Phm c

Bà Nguyn Th Hp (68 tui, v ng Bình) cho bit, ng Bình nhp ng vào n v oàn 7704MT479 (Qun khu 7) vào nm 1976, tham gia chin u chin trng Campuchia. Nm 1980, bà Hp và ng Bình ci nhau và có 3 a con.

Trong thi gian nhp ng, ng Bình c ngh phép v thm v con 3 ln, vào các nm 18982, 1986 và 1988. n ngày 16.7.1988, gia ình nhn c giy thng báo ng Bình hy sinh ti Campuchia trong trng hp chin u mt tích. n ngày 21.7.1992, gia ình nhn c giy báo t nên lp bàn th cúng gi ng Bình hàng nm.

Bà Nguyn Th Hp lp bàn th th chng sut 26 nm qua - nh Phm c

“Ln cui cùng chng ti c ngh phép v thm nhà là vào nm 1988. Khi ng y chia tay v con quay tr li n v là lúc ti ang mang bu a con gái th 3. Khong vài tháng sau thì ti c n v ca chng thng báo ng y mt tích. Nhiu nm sau, tin tc v chng vn khng có nên gia ình mi chuyn sang i tìm m. Ti cùng a con th 2 i vào các ngha trang Qung Bình, ng Nai, Ty Ninh tìm kim nhng vn khng có kt qu”, bà Hp nh li.

Anh Trnh Thanh Hoàng (32 tui, con trai ng Bình) k: Sau thi gian i tìm m khng có kt qu, gia ình chuyn sang tìm ng i ca ng Bình tìm kim thng tin v b. Mi n nm 2017, anh Hoàng tìm c ng Nguyn Hu Th, cng tác cùng n v vi b ngày trc, hin ang sinh sng ti huyn Thch Hà, Hà Tnh.

Hun chng Chin cng hng nht Nhà nc trao tng cho ng Bình - nh Phm c

“Rt may là ng Th có quen bit nhiu ngi Vit Nam ang sinh sng ti ni mà n v ca b óng qun ngày trc Campuchia nên có th hi dò thng tin. ng này sau ó nh mt ngi tên Sn i vào các bn làng dò hi. Thng qua hình nh mà gia ình cung cp, u tháng 8 va qua, ng Sn bt ng tìm c b ti vn còn sng, ang ti mt bn dn tc vùng su vùng xa ca tnh Battambang, Campuchia”, anh Hoàng cho bit.

Ngay lp tc, ng Sn gi in thoi v thng báo cho anh Hoàng và cho bit hin ng Bình có v là ngi bn x và có vi nhau 5 ngi con. Khi hi thì ng Bình khng bit nói ting Vit, ch nói ting dn tc bn a.

Mt ngày u tháng 9, anh Hoàng cùng hai ngi chú rut sang Campuchia xác minh thng tin. Sau nhiu ln gi nh và cho xem nhng bc nh ca gia ình, ng Bình bt ng nhn ra anh Hoàng nên hai b con m nhau khóc. Sau ó, ng Bình a cho anh Hoàng tp h s v tên tui, n v cng tác, ngày nhp ng mà ng vn lu gi sut 30 nm qua.

ng Bình b mt trí nh và trên ngi y vt so do trúng bom n - nh Phm c

“Khi qua ni b ang sinh sng tìm hiu thì mi bit b ti c ngi dn trong bn làng này cu sng vào nm 1988, trong tình trng b trúng bom, thng tích khp ngi và b mt trí nh. B hu nh quên ht ting m , ch nói c dm ba ch. Sau khi hoàn tt các th tc, b theo gia ình tr v Vit Nam”, anh Hoàng nói.

Tra 11.9, khi ng Bình v n nhà, bà Hp khng tin vào mt mình mà bun vui ln ln. Bà vui vì ngi chng mt tích sut ba thp k qua nay vn còn sng, bun vì khng hiu ti sao sut thi gian dài nh th vì mt trí nh nên ng Bình khng th tìm ng v nhà.

“Sut my chc nm tri, ti là góa ph mt mình lo cho 3 a con n hc nên ngi. Gi ng y tr v nhng b mt trí nh nên hai v chng cha tm s c nhiu. Trc mt, ti và các con s tp cho ng y nói ting Vit và i thm hi bà con tìm li k c. Gia ình cng mong c các c quan có thm quyn quan tm a ng y i cha bnh vì sc khe hin rt yu”, bà Hp a nc mt.

ng Bình tr v trong s vui mng ca ngi thn - nh Phm c

Trao i vi phóng viên Báo Thanh Niên, bà Nguyn Th Nh Nguyt, Trng phòng Lao ng - Thng Binh - X hi huyn Hng Khê (Hà Tnh), cho hay sau khi nhn c tin báo ng Bình bt ng tr v t cán b chính sách th trn Hng Khê, chiu 13.9, n v này phi hp vi Ban Ch huy qun s huyn và lnh o UBND th trn Hng Khê v nhà ng Bình thm hi và xác minh thng tin.

“Qua xác minh thì các loi giy t mà ng Bình vn gi c 30 nm qua trùng khp vi h s cng nhn lit s. Hin chúng ti ang tham mu cho UBND huyn báo cáo s vic ti S Lao ng - Thng binh - X hi có nhng ch o tip theo. Trc mt, UBND th trn Hng Khê trin khai làm các loi giy t tùy thn cho ng Bình”, bà Nguyt nói.

Phm c